ისტ-ის წრე ა(ა)იპ საქ. საპატრიარქოს წმინდა ილია მართლის სახ. თბილისის სკოლაში

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  წრის 

 სამუშაო  პროგრამა/განრიგი 

წრის  სახელწოდება:    „ისტ-ი ჩვენს ცხოვრებაში“

წრის ხელმძღვანელი:    რუსუდან როსტიაშვილი

სკოლა: ა(ა)იპ საქ. საპატრიარქოს წმინდა ილია მართლის სახ. თბილისის სკოლა

მიზნობრივი ჯგუფი: V – VI   კლასის მოსწავლეები.

წრის მიზანი: მოსწავლეებმა შეძლონ კომპიუტერული უნარ-ჩვევების შეძენა განმტკიცება. თვალსაჩინოებების შექმნა და გამოყენება. იცოდნენ ისტ-თან დაკავშირებული ცნებები და ფლობდნენ შესაბამის ოპერაციებს და კომუნიკაციის ციფრულ საშუალებებს, გააცნობიერონ  ისტ-ით სარგებლობის  სოციალური, ეთიკური, გარემოს დაცვასთან და ადამიანურ ფაქტორთან დაკავშირებული პრობლემები, ყოველივე ეს დაეხმარება მათ აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესებაში და სხვადასხვა საგნების პრეზენტაციისათვის.

მოკლე მიმოხილვა: წრის გეგმა მოიცავს საოფისე პროგრამების და ინტერნეტის პრაქტიკულად გამოყენებას (ბუკლეტების, კროსვორდების, პრეზენტაციების შექმნა სხვადასხვა საგნებში) წრის მუშაობა ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში კომპიუტერული უნარ-ჩვევის განმტკიცებას, მოსწავლეების მოტივაციის ამაღლებას. მათ განუვითარდებათ დამოუკიდებლად მუშაობის, ახალი ინფორმაციის მოძიების და პრაქტიკულად მისი გამოყენების უნარი. შევქმნით ბლოგს სადაც აისახება წრის მუშაობა.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *